اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :    [بازگشت]

استاندارد EN 81_20
New European standard for Lifts EN 81-20/50 

از بهار 1398 تمامی تابلوهای Kollmorgen MPK411 با استاندارد جهانی اروپا ( CEM ) طراحی و ارائه میگردد .
استفاده از قوانین این استاندارد از سال 2017 الزامی بوده 
و این استاندارد شامل : ایمنی ها و حمل نقل مسافران طراحی و برنامه ریزی شده است.